Deklaracja dostępności strony internetowej

zdjęcie budynku szkoły

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • multimedia/ filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze.
 • E-mail: zserbial@poczta.onet.pl
 • Telefon: +48943739019

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze
 • Adres: Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór
 • E-mail: zserbial@poczta.onet.pl
 • Telefon: +48943739019

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od strony parkingu szkolnego. Budynek szkoły posiada dwa wejścia główne I i II. Do obu wejść prowadza schody. Przy schodach do wejścia nr I znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na każdym poziomie jest korytarz (niski parter, parter, I piętro). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy wejściu. Budynek nie posiada windy.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku szkoły toaleta posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone białą kopertą.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Informacje o możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Szukaj

Nasze social media

Najnowsze aktualności

Archiwum aktualności