PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

flaga i godło Polski

Dotacja na umundurowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej
dla klasy certyfikowanej ZS Nr 7 w Białym Borze

W ramach programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” , Zespół Nr 7 w Białym Borze otrzymał dotacje celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizacje zadania polegającego na wyposażeniu uczniów klasy mundurowej w pakiet indywidualnego umundurowania.

Na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektor Biura do spraw Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – p . gen. bryg. Artur Dębczaka oraz przedstawicieli Powiatu Szczecineckiego w osobach p. Krzysztofa Lisa – Starosty Szczecineckiego, p. Roberta Fabisiaka – Wicestarosty Szczecineckiego  oraz skarbnika Powiatu Szczecineckiego p. Ewy Mikłasz, szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacje w wysokości 80% ( 28.512,00zł) kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania. W realizacji zadania partycypował Powiat Szczecinecki przekazując dofinasowanie na jego realizacje w wysokości 20% (7.128,00zł) kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania.

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Powiatu Szczecineckiego w okresie przedświątecznym szkoła wyposażyła w najnowszy rodzaj umundurowania oddział uczniów realizujący ww. projekt resortu Obrony Narodowej. Koszt zakupu jednego pakietu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej wyniósł 1320zł.

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy Panu Staroście
za wspieranie działań podejmowanych przez szkołę oraz Ministerstwu Obrony Narodowej za okazywaną pomoc.

Maciej Piaszczyński – koordynator klas mundurowych

Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze

 

Dotacja MON dla oddziału przygotowania wojskowego w Białym Borze

Z satysfakcją informujemy, że w związku z umową zawartą pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „ Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” , a Powiatem Szczecineckim, Oddział Przygotowania Wojskowego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze został objęty dofinansowaniem w ramach dotacji celowej.

Dotacja udzielona jest na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Białym Borze w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 101 980,00zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 81 584,00zł.

Utworzenie OPW daje szkole możliwość realizowania ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem Sił Zbrojnych RP lub Obrony Terytorialnej,

  • przyjęcie na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych).

  • możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM.

  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Maciej Piaszczyński

Koordynator klas mundurowych