Rekrutacja do bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa

Klasa ta oferuje wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do reagowania i racjonalnych zachowań podczas występujących zagrożeń życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa. W trakcie nauki uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach i wypadkach oraz ratownictwa. Jednak wciąż głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Zapewniamy:

Przedmioty rozszerzone

Klasa z rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, biologią lub geografią, realizująca program szkolenia bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
pozytywna ocena z zachowania
punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty

Współpraca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Zobacz także inne klasy

Harmonogramy rekrutacji Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze
na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

17 maja – 21 czerwca  do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do ZS nr 7 w Białym Borze

25 czerwca – 14 lipca do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 14  lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

22 lipca 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23-30 lipca 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

2 sierpnia do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do 5 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół nr 7 na rok szkolny 2021/2022:

Kryteria za wyniki w nauce dla absolwentów szkoły podstawowej

Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

Maksymalna liczba punktów

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi
3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

– za ocenę celującą
18 pkt
– za ocenę bardzo dobrą

17 pkt

– za ocenę dobrą

14 pkt

– za ocenę dostateczną

 8 pkt

– za ocenę dopuszczającą

2 pkt

Przeliczenie na punkty wyniku egzamin ósmoklasisty (100 pkt):

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki
100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Szczególne ościągnięcie
Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie

Finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie

Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej

10 pkt

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3  pkt

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

5 pkt

Laureat konkursu przedmiotowego

7 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nie objętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Międzynarodowym

4 pkt

Krajowym

3 pkt

Wojewódzkim

2 pkt

Powiatowym

1 pkt