Klasa służb więziennych

Przygotowanie do pracy w więziennictwie.

Rekrutacja klasa służb więziennych

Do tej klasy zapraszamy szczególnie uczniów zainteresowanych praca w więziennictwie i z osobami osadzonymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu działania służb więziennych i policyjnych. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wybranych uczelniach i szkołach mundurowych.

Klasy służby więziennej, zostały objęte programem Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Dzięki ww. programowi uczniom po ukończeniu szkoły oraz uzyskaniu Certyfikatu zrealizowania Ram Certyfikacyjnych przysługiwać będą m.in.:  punkty przy rekrutacji do Służby Więziennej  punkty przy rekrutacji na studia kandydackie I stopnia stacjonarne na kierunku penitencjarystyka prowadzone w Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości . Ponadto w trakcie kształcenia uczniowie będą mogli bezpłatnie brać udział w formach szkoleniowych organizowanych przez Uczelnię oraz korzystać z wybranych zasobów materialnych i intelektualnych Uczelni oraz Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

Zapewniamy:

Przedmioty rozszerzone

język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia, realizująca program szkolenia służb więziennych.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
pozytywna ocena z zachowania
punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty

Partnerzy

Zobacz także inne klasy

Harmonogramy rekrutacji Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze
na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji

10 maja – 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do ZS nr 7 w Białym Borze

21 czerwca – 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

do 5 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

12 lipca 2024 r. godz.12.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 – 17 lipca 2024 r. godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

18 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 lipca 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół nr 7 na rok szkolny 2022/2023:

Kryteria za wyniki w nauce dla absolwentów szkoły podstawowej

Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

Maksymalna liczba punktów

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi
3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

– za ocenę celującą
18 pkt
– za ocenę bardzo dobrą

17 pkt

– za ocenę dobrą

14 pkt

– za ocenę dostateczną

 8 pkt

– za ocenę dopuszczającą

2 pkt

Przeliczenie na punkty wyniku egzamin ósmoklasisty (100 pkt):

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki
100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Szczególne ościągnięcie
Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie

Finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie

Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej

10 pkt

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3  pkt

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

5 pkt

Laureat konkursu przedmiotowego

7 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nie objętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Międzynarodowym

4 pkt

Krajowym

3 pkt

Wojewódzkim

2 pkt

Powiatowym

1 pkt