Rekrutacja 2021/2022

Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze zaprasza na nabór do klas:

Koniec rekrutacji za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Już przyjmujemy podania!

Zapraszamy na następujące kierunki:

Oddział Przygotowania Wojskowego (Klasa wojskowa)

Klasa służb więziennych

Klasa bezpieczeństwo wewnętrznego i ratownictwa​

Klasa policyjna

Klasa ogólna

Internat dla uczniów szkoły

Nasz Internat to wyjątkowe miejsce tak oceniane przez naszych absolwentów, którzy zaglądają do nas od czasu do czasu ciekawi co też dobrego i nowego wydarzyło się u nas. Niejednokrotnie nasi absolwenci z pełnym przekonaniem, stwierdzają, że tu były szczególne lata i chętnie wróciliby do tego miejsca i chwil beztroskiej młodości.

Harmonogramy rekrutacji Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze
na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze terminy rekrutacji 2021/2022

*informacje zaznaczone kolorem zielonym dotyczą dodatkowo klasy OPW (klasy wojskowej)

17 maja – 21 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do ZS nr 7 w Białym Borze – oprócz klasy oddziału przygotowania wojskowego

25 czerwca – 14 lipca

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

17 maja – 31 maja

do godz. 15.00

Złożenie wniosku do ZS nr 7 w Białym Borze do oddziału przygotowania wojskowego – klasa wojskowa

Ogłoszenie terminu próby sprawności fizycznej do

14 maja 2021

Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego – klasa wojskowa

I termin do 17 czerwca 2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

 do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

22 lipca 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 – 30 lipca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 5 sierpnia 2021 r

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół nr 7 na rok szkolny 2021/2022:

Kryteria za wyniki w nauce dla absolwentów szkoły podstawowej

Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

Maksymalna liczba punktów

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi
3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

– za ocenę celującą
18 pkt
– za ocenę bardzo dobrą

17 pkt

– za ocenę dobrą

14 pkt

– za ocenę dostateczną

 8 pkt

– za ocenę dopuszczającą

2 pkt

Przeliczenie na punkty wyniku egzamin ósmoklasisty (100 pkt):

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki
100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Szczególne ościągnięcie
Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie

Finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie

Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej

10 pkt

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3  pkt

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty

Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)

10 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

7 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

5 pkt

Laureat konkursu przedmiotowego

7 pkt

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nie objętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Międzynarodowym

4 pkt

Krajowym

3 pkt

Wojewódzkim

2 pkt

Powiatowym

1 pkt