Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała nam wszystkim wiele problemów, jednym z nich okazała się nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu zdecydowanie wpłynęły na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Biały Bór planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

·        sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

·       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

·        usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

  • uczniowie szkół podstawowych;

  • uczniowie szkół średnich.

Wnioskodawcą będzie Gmina Biały Bór, zaś Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów :

·         oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Biały Bór,

·         zgody na przetwarzanie danych,

·         informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

  • czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość,w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

  • czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;

  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR.


Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białym Borze w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór (datą złożenia jest data wpływu do Urzędu).

Do pobrania:

Informacja o wyborze sprzętu

Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia Internetu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który ukończył pełnoletność